مواد مورد نیاز:
1- یك دستمال
2- یك عدد لباس آستین كوتاه
3- یك عدد كش
4- یك عدد نخ
5- یك عدد بازو بند

دستور كار:
اول بازو بند رو به بازوتون می بندید بعد كش رو به اون وصل می كنید و نخ هم به سر كش وصل می كنید سپس ان را به یك گوشه دستمال وصل می كنیم لازم به ذكر است اندازه كش و نخ باید جوری باشد كه وقتی دستتان را تا كردید كش نیاید و فقط وقتی كه دستتان را باز می كنید كش بیاید. حالا دستمال را برای بینندگان باز می كنید. اونرو به داخل دستتون فرو می كنید و بعد بازویتان را صاف می كنید. كش كشده می شه و پارچه می ره تو آستینتون. به همین راحتی.